Výzva: Rôzne potravinárske výrobky pre školskú jedáleň

Predmetom zákazky je zabezpečenie rôznych potravinárskych výrobkov podľa Prílohy č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o potravinách , Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predpokladaná hodnota zákazky je 6 500,00 EUR bez DPH.

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 27.04.2020


Prílohy


Vyhodnotenie