Výzva: Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina pre školskú jedáleň

Predmetom zákazky je zabezpečenie mrazených rýb, mrazenej hydiny a zeleniny pre školskú jedáleň podľa Prílohy č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o potravinách , Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predpokladaná hodnota zákazky je 6 250,00 EUR bez DPH. Cena je stanovená na základe dodacích listov a faktúr za predchádzajúce obdobie kalendárneho roka so zohľadnením navýšenia cien energií a potravín.


Prílohy, celé znenie výzvy


Vyhodnotenie