Ocenenie ŽSK pri príležitosti Dňa učiteľov

Deň učiteľov je vždy príležitosť oceniť prácu pedagógov, ktorí v duchu myšlienok Jána Amosa Komenského venujú svoju činnosť a pozornosť výchove a vzdelávaniu žiakov, aby ich tak pripravili pre budúcnosť. Svoju úctu k takýmto ľuďom prejavila dňa 02. 04. 2019 predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová a riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Janka Školová. Počas slávnostného programu v priestoroch Sobášneho Paláca v Bytči si z  jej rúk prebralo ocenenie 28 pedagógov, medzi ktorých patrila aj naša kolegyňa Ing. Dagmar Valentová.

Jej pedagogická činnosť sa začala pred 32 rokmi. Počas svojho pôsobenia preukazuje výborné výsledky a svojimi výkonmi prekračuje očakávania pri riešení kľúčových pracovných úloh, zapája sa do rôznych činností školy. So zanietenosťou sa venuje príprave a realizácii projektov národného aj medzinárodného charakteru. Podieľa sa na rozvoji odborného vzdelávania žiakov stredných škôl v rámci tvorby učebných osnov vo vybraných učebných odboroch. Je spoluautorkou učebnice „Technológia výroby automobilov“ pre učebný odbor mechanik špecialista automobilovej výroby.

 Dagmar Valentová svojimi osobnostnými vlastnosťami, akými sú usilovnosť a zručnosť, láskavosť a priamosť, spravodlivosť a prísnosť, zanietenosť a flexibilnosť prezentuje svoju oddanosť práci pedagóga, ktorá sa stala jej poslaním.

Svoju energiu venuje aj organizovaniu rôznych odborných súťaží, vedie žiakov k aktívnemu prístupu k odbornému, ale aj osobnostnému rozvoju, podieľa sa na tvorbe a inovácií ŠkVP v odbore autoopravár – lakovník. Je odborník, ktorý vo výchovno – vzdelávacom procese dosahuje nadštandardné výkony v oblasti výchovy a vzdelávania a svoj aktívny vek venuje výchove a vzdelávaniu mladej generácie, za čo jej patrí naša vďaka.

K oceneniu srdečne blahoželáme a do ďalšieho profesionálneho ako aj osobného života jej prajeme pevné zdravie, veľa elánu a energie.