Workshop Staroslovenská škola hlaholiky

V stredu 28. 11. 2018 navštívili žiaci z I. BP – Rebeka Haluzová, Rebeka Maurská, Viktória Rajteková, Tatiana Kubušová, Viktor Hejčík z II. BP – Sára Krenželová, Vanesa Hofferová s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzanou Bučkovou  odborný workshop Staroslovenská škola hlaholiky, ktorý organizoval Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ladislav Gabčo, CSc., ktorý privítal všetkých účastníkov.

Cieľom 3. ročníka workshopu bolo spoznávanie slovenských dejín a pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru, ako aj osvojovanie si jazyka našich predkov slovom a písmom. Odborná časť workshopu začala prednáškou Mgr. Eleny Šubjakovej z Domu Matice slovenskej v Bratislave. Hovorila o činnosti Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy v 9. storočí a o počiatkoch našej národnej vzdelanosti a kultúry. Oboznámila prítomných s prvou básnickou skladbou Slovákov v jazyku našich predkov – Proglasom, ktorý bol korunou celého misijného diela Cyrila a Metoda.

Prítomní si vypočuli aj emotívnu recitáciu  Proglasu v originálnom staroslovienskom znení a vzápätí aj v súčasnom spisovnom slovenskom jazyku v podaní p. Jozefa Šimonoviča, bývalého podpredsedu Matice slovenskej. V následnej diskusii o staroslovenskej kultúre a literatúre mohli prítomní stredoškoláci prejaviť svoje vedomosti z histórie, slovenského jazyka a náboženskej výchovy.

Druhou časťou programu boli tvorivé dielne spojené so súťažami pre žiakov zúčastnených stredných škôl z celého Žilinského kraja. Vo výtvarnej súťaži  sa hodnotili  kresby a maľby s motívom veľkomoravskej misie a hlaholiky. Za našu školu súťažilo 5 žiackych prác.  Ďalšia súťaž spočívala v recitácii myšlienkovo ucelenej časti básne Proglas podľa výberu žiaka. V nej našu školu reprezentovali Rebeka Haluzová a Viktor Hejčík a vďaka emotívnemu výkonu Rebeky Haluzovej sme získali v silnej konkurencii gymnázií a stredných odborných škôl pekné 2. miesto.

Ďakujeme zúčastneným žiakom za reprezentáciu a určite sa na súťaži stretneme aj na budúci rok.