Výzva na predkladanie ponúk: Vybavenie IKT učebne (tenký klient)

Výzva na predkladanie ponúk zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

 1. Verejný obstarávateľ:
  Stredná odborná škola dopravná
  Štatutár:  Ing. Mária Vítová, PhD., riaditeľka školy
  Poštová adresa: Rosinská cesta 2
  Mesto: Žilina
  PSČ: 010 08
  IČO: 00651117

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č.ú. 7000483737/8180 

IBAN: SK83 8180 0000 0070 0048 3737/8180 

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Hubočanová
tel. č: +421 905 586 370
e- mail: maria.hubocanova@sosdza.sk
Adresa hlavnej www. verejného obstarávateľa: https://www.sosdza.sk/       

 1. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
 • 7 ods. 1 písm. a) zákona.
 1. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

     Nie

 1. Názov zákazky

     Vybavenie IKT učebne (30 PC + 1 Server)

 1. Druh zákazky

     Zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/.

 1. Hlavné miesto dodania

    Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

 1. Výsledok verejného obstarávania

     Objednávka tovaru.

 1. Stručný opis zákazky

    Opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č.1

Obhliadka miesta:

       Obhliadka nie je potrebná, je to na zvážení dodávateľa.

 1. Hlavný predmet zákazky:

Predmetom zákazky je 30 kusov PC, 1 ks Server, konfigurácia a inštalácia systému, doprava.

Viď. príloha- č.1

 1. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 7 784,17 EUR bez DPH

       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

 1. Termín plnenia

Od 25.10.2018 podľa dohody dodávateľa a odberateľa.

 1. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
 • Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Cenu za predmet zákazky uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe dodacieho listu a preberacieho protokolu.
 • Splatnosť faktúry je 14 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
 • Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
 1. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade úspešnosti uzavrie rámcová dohoda

       Nevyžadujú sa.

 1. Podmienky účasti

16.1 Osobné postavenie

16.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

 1. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO  – doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
 2. 1.2 Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

       Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

16.2 Finančné a ekonomické postavenie – § 33 ZoVO

Nevyžaduje sa.

16.3. Technická a odborná spôsobilosť

Nevyžaduje sa.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

       Najnižšia cena za celý predmet zákazky do 9 341,00 EUR vrátane DPH.       Uchádzač musí predložiť prílohu č. 1 tejto výzvy –  s ponukou ceny za celý predmet zákazky s DPH. 

 1. Lehota na predkladanie ponúk

       Do  25.10.

 1. Spôsob a miesto na predloženie ponúk

       Ponuky je možné predkladať v elektronickej podobe

20.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:

Ponuka je doručená na adresu: maria.hubocanova@sosdza.sk

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Vybavenie ITK učebne (30 PC+ 1 server“.

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

 1. Obsah ponuky

     Ponuka musí obsahovať nasledovné:

 • – predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO  – doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
 • – navrhovanú sumu s DPH za celý predmet zákazky (položkovitý rozpočet bude následne vyžiadaný od víťazného dodávateľa na e- mail)
 1. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku,( napr. návod na obsluhu, popis a parametre…).

 1. Ďalšie informácie

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku a iba e- mailovou komunikáciou.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Mgr. Mária Hubočanová

Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

 1. Informácia o vyhodnotení ponúk

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

 1. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do 2 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.        

 1. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
  október 2018
 2. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa

17.10.2018

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

 


[icon name=“align-justify“ class=““ unprefixed_class=““] Zápisnica z vyhodnocovania ponúk