Poznaj mesto, v ktorom študuješ

Pod uvedeným názvom sa uskutočnila akcia žiakov 1. ročníkov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte.

Cieľom akcie bolo ubytovaných žiakov zoznámiť s naším mestom, ukázať im miesta, ktoré by mali poznať z hľadiska dopravy, štúdia či nákupov.

Návštevu mesta sme rozdelili na dve popoludnia.  Prvej návštevy mesta, ktorá sa uskutočnila v utorok 4. septembra 2018 sa zúčastnilo 10 žiakov spolu s vychovávateľkou. Ďalšia prehliadka mesta žiakov ešte čaká.

Počas návštevy mesta sa žiaci oboznámili s MHD a autobusovou stanicou, ktoré využívajú pri doprave do školy, na prax a do školského internátu. Tiež si pozreli námestia v meste a samozrejme najväčší záujem mali o obchody a nákupné centrá. Vzhľadom na nepriaznivé počasie boli žiaci o niektorých miestach (nemocnica, plaváreň) informovaní neskôr. Keďže nám pokračovanie našej prehliadky mesta prekazila búrka, dúfame, že ďalšie zaujímavé miesta žiaci spoznajú pri iných príležitostiach.