Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov

Deň učiteľov je vždy príležitosť oceniť prácu pedagógov, ktorí v duchu myšlienok Jána Amosa Komenského venujú svoju prácu a pozornosť výchove a vzdelávaniu žiakov, aby ich tak pripravili pre budúcnosť. Svoju úctu k takýmto ľuďom prejavila dňa 06. 04. 2018 predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová a riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Eva Rovňanová. Počas slávnostného programu v priestoroch Sobášneho Paláca v Bytči si z  ich rúk prebralo ocenenie 33 pedagógov, medzi ktorých patrila aj naša kolegyňa Mgr. Anna Medviďová.

Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe disponuje vysokou odbornou úrovňou, profesionálnymi kompetenciami, ľudskými a morálnymi kvalitami. Svoju osobnosť plne angažuje  vo vzdelávacom a výchovnom pôsobení. Vysokú odbornú úroveň využíva pri realizovaní najnovších poznatkov v oblasti výchovy, vzdelávania, rozvoja osobnosti žiakov.  Zodpovedne pristupuje k plneniu zverených pracovných úloh. Tvorivým spôsobom vedie žiakov, rozvíja ich myslenie, schopnosti a zručnosti.

Ku žiakom má vzťah plný pochopenia a dôvery, svojím prístupom vytvára priaznivé podmienky pre vzdelávanie a motiváciu žiakov.  Utvrdzuje v nich pozitívny vzťah k životu, k práci,  rodičom, dospelým.

Niekoľko rokov zastáva pozíciu predsedníčky Rady školy, kde svojím profesionálnym prístupom  usmerňuje a riadi členov pri riešení problematiky zo života samotnej školy.

Je otvorená viesť diskusiu, komunikáciu so žiakmi, rodičmi a kolegami.

K oceneniu srdečne blahoželáme a do ďalšieho profesionálneho ako aj osobného života jej prajeme pevné zdravie, veľa elánu a energie.