Deň učiteľov 2018

Koľko času ubehne, kým sa z hravej bytosti stane dospelý človek? Koľko námahy vynaložia tí, čo budú zušľachťovať jeho dušu ako najvzácnejší kvet?

Charakter dieťaťa pestujú pedagógovia i zamestnanci v školstve. Oni sú tými záhradníkmi, čo odstraňujú burinu, aby rastliny mohli zdvihnúť hlávky k slnku. Pekne to vystihol básnik J. Lenko v básni Dospelosť, keď hovorí: „Čo v sebe krásne máš, to rozmnožuj, pýr vytrhaj a kypri pôdu klasom.“

Dobrý pedagóg robí všetko v znamení bohatej žatvy. Najprv preskúma oči svojich žiakov, aby sa vedel rozhodnúť, kde pridať odvahu, kde lásku, kde treba rozozvučať struny citu, lebo múdrosť bez spomínaných ľudských vlastností by nebola tou pravou. Múdrosť bez vrúcnosti a lásky je smutná. Svojich žiakov učia konať dobro. Musia však rátať s tým, že vždy to nevyjde, aj keď sa veľmi snažia. Práve preto musia byť nároční, prísni, ale aj milí a láskaví.

Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej píše sám pedagóg s obetavosťou, láskou a námahou. Taký je jeho údel. Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude patriť medzi tých, o ktorých J. A. Komenský povedal, že „vyučovanie je prácou pováh vznešených.“

Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým, ako práve učitelia.

Medzi našimi zamestnancami máme každoročne takých, ktorí si zaslúžia za svoju celoživotnú prácu v školstve uznanie nás všetkých.

Plaketu Jána Amosa Komenského si z rúk riaditeľky školy prevzali pedagogickí zamestnanci: Ing. Miroslava Chajdáková, Mgr. Marta Ujháziová, Ing. Peter Balát. 

Poďakovanie za obetavú a dlhoročnú prácu patrilo aj Mgr. Anne Medviďovej, ktorá bola za svoju prácu v školstve ocenená Žilinským samosprávnym krajom.

K oceneniu srdečne blahoželáme a do ďalšieho profesionálneho, ako aj osobného života všetkým prajeme pevné zdravie, veľa elánu a energie.