Krajská súťaž žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 15. 02. 2018 sa v budove Obchodnej akadémie v Ružomberku konal 52. ročník  súťaže žiakov v  spracovaní informácií na počítač.  Súťaž má tri kategórie: korektúra textu,  odpis textu  a wordprocessing.  Žiačky z triedy  III.AP Barbara Baloghová a Katarína Boldiová súťažili  v kategórii wordprocessing – profesionálne spracovanie textu.

Súťaže sa zúčastnili študenti obchodných akadémií, gymnázií a dopravnej akadémie. V kategórii wordpracessig súťažili 15 žiaci z 9 škôl.

Súťažiaci vo svojom textovom editore  pretvárali predložené súbory profesionálnym spôsobom tak, aby v čo najkratšom čase správne vykonali všetky úlohy, ktoré obsahovali zadania. Predlohu v elektronickej forme dostali súťažiaci tesne pred začatím súťaže. Čítanie zadania súťaže trvalo 10 minút a samotná úprava textu trvala 60 minút.

Súťaž bola  rozdelená do troch častí. Časť A obsahovala neformátovaný text, ktorému bolo  potrebné priradiť formát podľa zadania, časť B obsahovala úlohy z hromadnej korešpondencie. V časti C bol daný už naformátovaný text, ktorý súťažiaci museli preformátovať do inej podoby tak, aby nezmenil ostatné nastavené atribúty.

V časti  A žiaci vymazávali prázdne riadky, zabezpečili, aby hlásky a, i, s, v  nezačínali na začiatku riadka, formátovali základný text dokumentu, nadpisy, generovali obsah z prvých dvoch úrovní, do päty dokumentu vkladali obrázok a číslo strany, zadaný text preformátovali na tabuľku, obrázok popisovali predpísaným spôsobom a aktualizovali obsah dokumentu.

V časti B žiaci pomocou hromadnej korešpondencie vypracovávali prezentačnú listinu účastníkov konferencie pod názvom Nové divadelné trendy 2018,  ktorá sa uskutočnila v priestoroch Novej scény v Bratislave a zúčastnili  sa jej predstavitelia jednotlivých divadiel.

V časti C žiaci nastavovali veľkosť strany, formátovali nadpisy, orámovali text, odstraňovali prázdne riadky v päte dokumentu, menili tvar odrážok, vytvárali stĺpce, číslovali nadpisy a aktualizovali obsah.

V školskom roku 2018/2019 privítame účastníkov  krajskej súťaže SIP v  našej škole. Dúfam, že  úlohu hostiteľa zvládneme k spokojnosti všetkých  a naši žiaci sa pousilujú pripraviť tak, aby mohli využiť výhodu domáceho prostredia.

Processing Sticker for iOS & Android | GIPHY