Burza informácií

  1. novembra 2017 bol hotel Slovakia v Žiline miestom konania sa BURZY INFORMÁCIÍ, ktorá bola určená budúcim absolventom škôl, rodičom a širokej verejnosti.

Burza bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov, stredných škôl a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aj tento rok prijala naša škola pozvanie na  prezentáciu študijných a učebných odborov pre školský rok 2018 / 2019.

V našom stánku získali návštevníci burzy, žiaci  deviatych ročníkov, ich rodičia, výchovní poradcovia propagačné materiály, prezreli si didaktické pomôcky, vyrobené  našimi  žiakmi spolu s majstrami odborného výcviku v školských dielňach.  Prostredníctvom videa  nahliadli do priestorov  školy, školského internátu a  Školských dielní  na Košickej ulici 2. Náš stánok, o ktorý bol zo strany deviatakov záujem, zdobili vzácne trofeje našich športovcov, propagačné nástenky, certifikát IES.

Počas prezentácie náš stánok navštívila aj riaditeľka odboru školstva a športu  Mgr. Eva Rovňanová, ktorá zapísala svoje dojmy do školskej kroniky.

Žiaci IV.BP spolu s Ing. Ivetou Drahnovou sa prišli pozrieť na  prezentované pracovné ponuky 25–tich zamestnávateľov .Tiež sa zastavili pri našom stánku.

Na burze informácií prezentovali  našu školu, dopravnú akadémiu,   pedagógovia Mgr. Anna Medviďová , PaedDr. Jana Daubnerová, spolu so študentmi z III.AP  triedy Luciou Fašánkovou, Petrou Tatarkovou, Tomášom Michalíkom, z II.BP triedy Timotejom Pustajom, z III.AM triedy Jakubom Majchrákom a  Marekom Hanuliakom, ktorým ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Veríme, že po rozdaní 250 kusov propagačného materiálu, sme presvedčili čo  najväčší  počet  prítomných deviatakov  o výbere štúdia  na našej škole.