Smelo na cesty

Štatistiky dopravnej nehodovosti sú z roka na rok alarmujúce. Medzi účastníkmi nehôd bývajú často vodiči vo veku našich študentov. Práve tieto skutočnosti boli podnetom k iniciatíve našej školy pokračovať v akcii pod názvom „Smelo na cesty“, ktorá bola určená žiakom stredných škôl z Čiech a zo Slovenska. Workshop bol realizovaný pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Niekoľkomesačná príprava a práca hlavných organizátoriek akcie Ing. Vítovej, PhD., Mgr. Sikorovej a Ing. Čelkovej vyvrcholila dňa 09. 10. 2017 vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch.

Akcia sa začala privítaním pozvaných hostí a prihlásených účastníkov z 13 stredných škôl (Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Střední škola André Citroëna, Boskovice, Strední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, Stredná priemyselná škola dopravná Bratislava, Stredná priemyselná škola dopravná Košice, Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, Dopravná akadémia Trenčín, Spojená škola Martin – Priekopa, Gymnázium Veľká okružná, Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, Stredná automobilová škola Trnava, Stredná odborná škola technická, Čadca, Dopravná akadémia Žilina. Moderátormi celej akcie boli Ján Radovan Hanko (III. AM) a Richard Kollarčík (III. BM). Za technickú stránku zodpovedal Kristián Mešina (III. AP) a študentský organizačný tím: Barbara Baloghová a Erika Gajdošíková (III. AP). Po organizačných pokynoch nasledovalo slávnostné otvorenie akcie „Smelo na cesty“ príhovormi Martina Hollého, zástupcu spoločnosti Kia Motors Slovakia, Mgr. Evy Rovňanovej, riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Žilina, plk. JUDr. Jozefa Tomana, zástupcu riaditeľa Krajského policajného zboru v Žiline a Ing. Márii Vitovej, PhDr., poverenej vedením Dopravnej akadémie v Žiline.

Súčasťou úvodnej časti boli dve prednášky – kpt. Ing. Soni Vinkovej, preventistky KR PZ v Žiline a Ivana Veverku z oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o. Krátka prestávka a občerstvenie uvoľnili napätie súťažiacich a vytvorili vhodné prostredie k dobrým nápadom pri riešení výzvy. Moderátori trojčlenným tímom, ktoré boli zostavené náhodným výberom, predniesli tému: „Ako zvýšiť bezpečnosť na cestách.“ Realizáciu prípadovej štúdie odborne sledovali konzultanti: Mgr. Zuzana Mišíková, inštruktorka autoškoly, Ing. Emerencia Remetová, vyučujúca odborných predmetov dopravného zamerania.

Odborná komisia pracovala v zložení:

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

kpt. Ing. Soňa Vinkova, preventistka Krajského riaditeľstva Policajného zboru Žilina

Ing. Michal Ballay, PhD., odborný asistent Katedry technických vied a informatiky, Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Michal Ďurana, konateľ spoločnosti EUNICA MEDIA, s. r. o.

Ing. Emerencia Remetová, učiteľka odborných dopravných predmetov z Dopravnej akadémie, Žilina

Martin Hollý, oddelenie vzdelávania spoločnosti Kia Motors Slovakia

Odborná komisia rozhodla nasledovne:

  1. miesto:

Tím č. 4

Patrik Gama, Dopravná akadémia, Žilina

Adrian Murašák, Gymnázium Veľká okružná, Žilina

Filip Grega, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice

  1. miesto:

Tím č. 11

Mária Poláčková, Gymnázium Veľká okružná, Žilina

Róbert Glézl, SOŠ dopravná, Zvolen

Michal Líška, Integrovaná střední škola automobilní, Brno,

  1. miesto:

Tím č. 3

 Tomáš Greguš, SOŠ dopravná, Zvolen

Tomáš Tvarog, Střední škola André Citroëna, Boskovice

Pavel Spusta, Integrovaná střední škola automobilní, Brno

Víťazom srdečne blahoželáme!

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa táto zaujímavá akcia mohla uskutočniť: spoločnosti Kia Motors Slovakia, Žilinskému samosprávnemu kraju, Krajskému policajnému zboru v Žiline, Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina, Ing. Jánovi Olszárovi a Milanovi Hruškovi.

Tešíme sa na budúci ročník!

Link s fotodokumentáciouhttp://www.rajce.net/a14574451