„Generácia XYZ“

26. máj 2017. Dom odborov Žilina. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zorganizovalo multimediálny výchovný koncert s názvom Generácia XYZZúčastnili sa ho aj žiaci našej školy – III.AM s triednou učiteľkou Mgr. Oľgou Černekovou.

Bol zameraný na prevenciu a elimináciu rasizmu, xenofobie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Hudobná skupina FOREVER sa predstavila modernými skladbami, ktoré vyjadrovali lásku, úctu a spolupatričnosť medzi všetkými ľuďmi bez rozdielu rasy, vierovyznania. V audionahrávkach predstavili prierez slovenských dejín – od vzniku Veľkej Moravy, prvého československého štátu, povojnového obdobia….. až po súčasnosť.

Výchovný koncert bol veľmi zaujímavý, poukázal na základné životné hodnoty človeka, toleranciu ľudí na celom svete.