Plavecký výcvik

V apríli tohto školského roku sme zorganizovali plavecký výcvik pre žiakov II. ročníka, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode. Plavecký výcvik prispieva k stmeleniu kolektívu, zvyšuje pohybovú zdatnosť, disciplinovanosť, samostatnosť a upevňuje hygienické návyky. Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre mládež význam nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja.

Miestom konania bola Mestská krytá plaváreň v Žiline. Výcviku sa zúčastnili žiaci druhého ročníka študijných odborov. Plavecký výcvik sa uskutočnil v dvoch turnusoch, v termínoch od 10.04. – 12.04.2017 a od 24.04. – 28.04.2017. Vedúcou výcviku bola poverená PaedDr. Monika Milučká a plaveckými inštruktormi boli PaedDr. Ľubomír Galbavý, Mgr. Ferdinand Papaj.

Žiaci boli na začiatku výcviku oboznámení s BOZP a s prevádzkovým poriadkom Mestskej krytej plavárne v Žiline. Plavecký výcvikový kurz žiaci využili na nácvik a zdokonaľovanie základných plaveckých štýlov a zároveň ho mohli využiť na zábavu vo vode.