Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Lietavská Lúčka

V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 09. 02. 2017 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu „Polytechnická výchova“ pre 22 žiakov Základnej školy Lietavská Lúčka.

Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Výučba prebiehala v priestoroch dielní I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy  Ing. Martin Remiš a  Ing. Peter Balát. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať, pričom sa chceme sústrediť najmä na pilotné školy v rámci projektu RSOV.