Stretnutie výchovných poradcov

dsc_0315Dňa 29.11.2016 sa v Dopravnej akadémii v Žiline uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov zo základných škôl: ZŠ s MŠ Divina, ZŠ Karpatská, ZŠ s MŠ Teplička n/Váhom, ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda, ZŠ s MŠ VarínZŠ s MŠ Stráňavy, ZŠ SNP Strečno, ZŠ Martinská, ZŠ s MŠ Školská 49,Žilina, ZŠ Limbová, ZŠ Nám. mladosti1, Žilina, ZŠ Brodno. Výchovní poradcovia zohrávajú rozhodujúcu a nezastupiteľnú úlohu pri poradenstve žiakov deviatych ročníkov pri správnej voľbe ďalšieho štúdia na strednej škole.

Riaditeľ školy, Ing. Rudolf Michalec, informoval o základných údajoch školy, študijných a učebných odboroch pre školský  rok 2017/2018, o tom, aká dôležitá je pre deviatakov  správna voľba strednej školy, o uplatnení absolventov na trhu práce a uplatnení žiakov na vysokých školách. Poukázal na perspektívy školy, zdôraznil dôležité postavenie automobilového priemyslu v národnom hospodárstve, benefity DA: zamestnanosť absolventov DA, stáže v zahraničí, IES certifikát, vlastná autoškola, zrenovovaný školský internát a iné.

Pán M. Hruška, hlavný majster Školských dielní na Košickej 2, v Žiline, informoval o aktivitách školských dielní so základnými školami, o profile absolventov učebných odborov, o modernom vybavení školských dielní, o výbornom uplatnení žiakov učebných odborov. Mgr. Medviďová  informovala prítomných o jednotlivých študijných profiloch absolventov študijných odborov, o spolupráci so Žilinskou univerzitou, o možnostiach vysokoškolského štúdia absolventov DA, o odborných a tvorivých  aktivitách študentov.   Po tvorivej diskusii si výchovné poradkyne prezreli odborné učebne a po odovzdaní propagačných materiálov, ročenky školy, novín My s aktuálnym článkom o dopravnej akadémii, darčekov s logom školy a spoločnom obede boli dohodnuté stretnutia zástupcov dopravnej akadémie s výchovnými poradkyňami formou besied s deviatakmi a rodičmi na konkrétnych základných školách.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

dsc_0315