Projekt „Zdravie na tanieri“ a „Kampaň červené stužky“

V spolupráci s vedúcou školskej jedálne p. Ing. Segiňovou a Mgr. Marcelou Hubočanovou sa dňa 08.11.2016 začal projekt „Kampaň červené stužky“ a „Zdravie na tanieri“, ktorý je orientovaný na propagáciu zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Jeho názov výstižne charakterizuje jeden z podtitulov „Sme šťastní, lebo sme zdraví“. Projekt, ktorý sa konal na pôde školy bol rozdelený do viacerých aktivít. V rámci týchto aktivít sme pre žiakov spoločne pripravili aj športové súťaže a pohybové aktivity, aby sme poukázali na zodpovednosť k vlastnému zdraviu.

Hlavným cieľom projektu je posilňovať starostlivosť o zdravie, pochopiť význam zdravej výživy a budovať u žiakov pozitívny vzťah k zdravým stravovacím návykom i pohybovým aktivitám, ktoré úzko súvisia a preventívne pôsobia na zdravie a obezitu.

Do projektu sa zapojili 6-členné družstvá z každej triedy 1. – 3. ročníka študijných a učebných odborov. Z toho 2-členné družstvo sa zúčastnilo turnaja v bedmintone a 4-členné družstvo si svoje sily zmeralo v testoch všestrannej pohybovej výkonnosti (ľah – sed, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou a člnkový beh).

Počas celej kampane vedúca školskej jedálne pripravila pre všetkých zúčastnených občerstvenie v podobe zdravých balíčkov, ovocia a balenej vody.

Hodnotená bola každá testovacia disciplína, podľa výkonu obodovaná. Víťazné družstvá boli odmenené hodnotnými cenami.

Vyhodnotenie pohybových aktivít:

Turnaj v bedmintone:

  1. miesto Podkrivacký, Holúbek II.CU
  2. miesto Kučera, Majchrák II.AM
  3. miesto Hvorečný, Verhaar III.CP

Testy všestrannej pohybovej výkonnosti:

  1. miesto družstvo III.BP (Kadlec, Baláž D., Bubniak, Martinák)
  2. miesto družstvo II.AM (Milo, Družkovský, Čičút, Dudáš)
  3. miesto družstvo II.BM (Berešík, Kopčan, Kašuba, Ďuroška)

Pevne veríme, že stanovené ciele sa nám podarilo splniť. Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi a žiaci si v rámci športových aktivít mohli medzi sebou zmerať svoje sily. Celková atmosféra pri realizácii športových aktivít nasvedčovala tomu, že všetci zainteresovaní  žiaci považovali tento projekt za príjemné spestrenie školského života a zároveň pripomenutie toho, že zdravie je to najdôležitejšie, čo človek má.