Exkurzia v Krajskej knižnici v Žiline

kniznicaV rámci prebiehajúceho Roku rozvoja čitateľskej gramotnosti sa naši študenti zapájajú do rôznych aktivít.  Jednou z nich bola aj návšteva v Krajskej knižnici v Žiline, ktorú absolvovali žiaci prvých ročníkov študijných odborov v mesiaci októbri. 10.10.2016 Mgr. O. Černeková a Mgr. Z. Majchráková s I.AM a I.BM, 13.10.2016 Mgr. Z. Bučková s I.AP a 27.10.2016 Mgr. M. Ujháziová s I.BP triedou.

V zasadačke knižnice sa žiaci prostredníctvom videonahrávky oboznámili s históriou a súčasnosťou knižnice, jej hlavnou budovou, pobočkami v meste a rozsahom knižničného fondu. Prezreli si priestory čitárne, študovne a oddelenia s cudzojazyčnou literatúrou. Od pracovníčok knižnice sa dozvedeli o akciách, ktoré knižnica organizuje a spoluorganizuje počas celého roka – autorské besedy, odborné prednášky, čitateľské maratóny pre deti aj dospelých, letnú čitáreň v parku za knižnicou, výstavky kníh…

Žiaci sa oboznámili aj s medzinárodným systémom katalogizácie kníh a mohli si vyskúšať vyhľadávanie a rezervovanie knižných titulov pomocou počítača.

Veríme, že táto návšteva im uľahčí stredoškolské štúdium.

Mgr. Zuzana Bučková

kniznica-muzea