MATURITA 2017 – základné informácie

titulkaOrganizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav. Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti.

Pre bližšie informácie kliknite na prílohy.

  1. Maturita 2017 základné informácie

  2. Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov

  3. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry

  4. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z nemeckého jazyka úroveň B1

  5. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka úroveň B1

  6. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka úroveň B2

  7. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky