Exkurzia VD Žilina – II.AP

vdDňa 20.06.2016 sa žiaci II.AP  zúčastnili odbornej exkurzie na Vodnom diele Žilina, ktorou sprevádzali páni Miloš Nečeda a Anton Výškrabka – zamestnanci Vodohospodárskej výstavby, š.p.

Vodné dielo Žilina sa nachádza na rieke Váh, na okraji mesta Žilina, v lokalite Šibenice v riečnom km 254,613. Hlavným účelom Vodného diela Žilina je využitie hydroenergetického potenciálu hornej časti rieky Váh medzi elektrárňami Lipovec a Hričov na výrobu elektrickej energie. Okrem tohto hlavného účelu má vodné dielo i rad ďalších priaznivých prínosov pre mesto i región. Patrí k nim najmä riešenie zosuvových území Dubna, likvidácia neriadených skládok odpadných látok v záujmovom území, podiel na likvidácii znečistených podzemných vôd pod priemyselnou častou mesta a ďalšie.

Výstavba Vodného diela Žilina sa začala realizovať 4. 10. 1994. V jej priebehu a pred napustením nádrže bolo nutné presídliť obyvateľov zo 150-tich rodinných domov tých obcí, väčšinou z Mojšovej Lúčky a Hruštín, ktoré boli priamo výstavbou dotknuté. Títo boli presťahovaní do novopostavených rodinných domov v lokalitách, ktoré si sami vybrali. Väčšina obyvateľov si za svoj nový domov zvolila novovybudovanú obec, ktorá dostala priliehavé meno Nová Mojšova Lúčka. Celkový záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje cca 200 ha pôdy nižších bonitných tried.

Vodné dielo Žilina disponuje dvoma generátormi elektrickej energie, pričom prvý generátor vodnej elektrárne bol uvedený do skúšobnej prevádzky dňa 17. 12. 1997 a druhý generátor 31. 3. 1998. Nachádza sa tu vodná elektráreň, ktorá má dva hydroagregáty s celkovým výkonom 72 MW (2 × 36 MW). Priemerná ročná dodávka elektrárne za roky 1998 – 2000 bola 156 GWh/rok. Súčasťou vodného diela sú dve malé vodné elektrárne, ktoré slúžia predovšetkým na pokrytie jeho vlastnej spotreby.
Ing. Júlia Duháčková