Technická výchova žiakov ZŠ Rosina

DSCF5251V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme zabezpečili 18.04.2016 v Školských dielňach, Košická 2 časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 17 žiakov Základnej školy Rosina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Výučba prebiehala v priestoroch dielní I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venoval majster odbornej výchovy p. Ing. Peter Balát a Ing. Martin Remiš. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať, pričom sa chceme sústrediť najmä na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF5250 DSCF5252 DSCF5253 DSCF5254