Odborná exkurzia – Třinecké železárny, a.s.

Dňa 18. marca 2016 sa žiaci z tried II.AM a III.AM,  študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik, zúčastnili odbornej exkurzie v Třineckých železárnach a.s., Třinec.

Žiaci pred vstupom do Třineckých železární boli najprv oboznámení s bezpečnosťou pri presune medzi jednotlivými výrobnými halami, prevzali si ochranné pomôcky a dostali podrobné informácie o priebehu exkurzie.  Úvodná prednáška obsahovala informácie o histórii Třineckých železiarní, štruktúre podniku, logistike, výrobnom programe, ekologii a víziách do budúcnosti Třineckých železární.

Po úvodných pokynoch boli žiaci rozdelení do troch skupín a presunuli sa k vysokej peci, kde prebiehala výroba surového železa. Mali  možnosť vidieť odpich surového železa, ktoré odtokovým kanálom odtekalo do domiešavačov – vagónov, určených na transport surového železa do ďalších prevádzok. Žiaci sa priebežne zoznámili i s ďalšími produktami vysokej pece, ako je vysokopecná troska, vysokopecný plyn a ich využitím. Následne mali možnosť vidieť automatizované pracovisko Velín, odkiaľ prebieha  riadenie a kontrola výroby surového železa vo vysokej peci.

V ďalších výrobných prevádzkach, ktoré mohli vidieť, bola výroba polotovarov štvorcového a kruhového prierezu – sochorov, pomocou kontinuálneho liatia. valcovňa, výroba koľajníc a zlievareň. Žiaci  sa oboznámili i s ručnou a strojovou výrobou oceľových a liatinových odliatkov, ich čistením, úpravou, prípadne opravou, výrobou odliatkov zo sivej liatiny, ktorá sa pripravovala v indučných peciach.

Záverom našej exkurzie bola návšteva plne automatizovaného najmodernejšieho pracoviska na výrobu ocelového drôtu prierezu 5,5 až 20 mm.

Cieľom našej exkurzie bolo prehĺbiť si teoretické vedomosti z oblasti technológie a výroby surového železa, ocele, liatiny a ich spracovanie priamo vo výrobnom procese Ako sa to robí.