Stretnutie výchovných poradcov

IMG_1530Dňa 24.11.2015 sa v Dopravnej akadémii v Žiline uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov.

Výchovní poradcovia zohrávajú rozhodujúcu a nezastupiteľnú úlohu pri poradenstve žiakov pri ich voľbe: Kam po ukončení štúdia na základnej škole?

Prítomných privítala Mgr. Medviďová, oboznámila ich s programom a poďakovala účastníkom za prijatie pozvania.

Riaditeľ školy, Ing. Rudolf Michalec, informoval o základných údajoch školy, študijných a učebných odboroch, o tom, aká dôležitá je pre deviatakov  správna voľba strednej školy, o uplatnení absolventov na trhu práce a uplatnení žiakov na vysokých školách. Poukázal na perspektívy školy.

Hlavný majster Školských dielní na Košickej 2, Žilina, Milan Hruška pripomenul možnosť uskutočňovať hodiny polytechnickej výchovy v dielňach na Košickej ulici. Informoval prítomných o duálnom vzdelávaní.

Počas živej a tvorivej diskusie boli dohodnuté stretnutia zástupcov dopravnej akadémie s výchovnými poradkyňami na besedy s deviatakmi a rodičmi na konkrétnych základných školách.

Výchovné poradkyne si prezreli odborné učebne školy. Po odovzdaní propagačných materiálov, darčekov s logom školy a spoločnom obede, bola možnosť navštíviť priestory Školských dielní na Košickej 2, v Žiline.

Tešíme sa na ďalšiu spoločnú spoluprácu!

IMG_1526 IMG_1530