Odborná exkurzia – INA Kysuce

ina2Dňa 3. júna 2014 sa žiaci II.CP a I.AN triedy študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy a 2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení zúčastnili odbornej exkurzie v strojárskej firme INA Kysuce, spol. s r.o.

Po vstupe do výrobného podniku boli žiaci oboznámení s bezpečnosťou pri práci pri presune medzi jednotlivými výrobnými priestormi a taktiež s výrobným programom firmy, ktorá sa zaoberá výrobu guľkových ložísk a ložiskových jednotiek. Ich výrobný program sa zameriava na výrobu presných radiálnych guľkových ložísk, presných malých guľkových ložísk, upínacie ložiská, ložiská s ložiskovými telesami, ložiská s prírubovými ložiskovými telesami, napínacie ložiskové telesá a pod.

Medzi najvýznamnejších zákazníkov firmy INA Kysuce patria firmy Volkswagen, Ford, BMW, Daimler, SKF a Peugeot.

Po úvodnej prezentácií firmy sme sa presunuli do výrobných priestorov, kde žiaci mohli vidieť výrobu ložiskových krúžkov, kalenie ložiskových krúžkov, chladenie, popúšťanie, dokončovacie spôsoby výroby, montáž, kontrolu a balenie hotových ložísk.

Cieľom našej exkurzie bolo prehĺbiť a rozšíriť si teoretické vedomosti z oblasti výroby, kontroly a merania ložísk.

ina_kysuce_kysucke_nove_mesto ina2 ina2486-articleheadline lož1ložisko