Už zahájený, v poradí druhý, akreditovaný program v COVaP

DSCF4297Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 03.02.2014 zahájilo druhý akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Sériová diagnostika motorových vozidiel“, ktorý bude ukončený  záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 08.02.2014.

Vzdelávací program absolvuje 11 uchádzačov, z toho 1 učiteľ odborných predmetov a 10 majstrov odbornej výchovy. Rozsah vzdelávacieho programu je 20 hodín teórie – dištančne a 40 hodín praktickej prípravy – prezenčne. Obsahom vzdelávania sú tematické celky, ako napríklad  meracie prístroje (Blick-Code, OBD, OBDII a EOBD,Bosch KTS 650), meranie základných veličín (identifikácia RJ, čítanie pamäti porúch,  mazanie pamäti porúch, blok nameraných hodnôt, test akčných členov, konfigurácia  základných hodnôt), logická diagnostika (simulácia porúch, súvislosti sériovej a paralelnej diagnostiky, poruchy, odstraňovanie porúch). Vzdelávanie zabezpečujú odborní lektori vzdelávacieho programu s použitím diagnostických prístrojov a zariadení Strediska odbornej praxe na Košickej 2, Žilina. Po ukončení vzdelávacieho programu skúšobná komisia odovzdá uchádzačom osvedčenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podpísané štatutárnym zástupcom poskytovateľa.

DSCF4294 DSCF4295 DSCF4297 DSCF4299DSCF4300