Prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014

Oznam, č. 8/2013

Prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014

 

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol o vyhlásení prijímacej skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest  pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

 

Dopravná akadémia  v Žiline má pre ďalší termín voľné miesta v nasledovných odboroch:

 

Študijné odbory (štvorročné s maturitou)

3760M prevádzka a ekonomika dopravy

 

Učebné odbory (trojročné s výučným listom)

2487 H 01 autoopravár – mechanik        

2487 H 02 autoopravár – elektrikár         

2487 H 03 autoopravár – karosár                    

2487 H 04 autoopravár – lakovník

 

Prihlášky je potrebné doručiť na Dopravnú akadémiu v Žiline najneskôr 18.06.2013.

Prijímacie konanie sa bude konať 18.06.2013 o 8. 00 hod. v budove školy.

riaditeľ školy