Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/25

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí, aby svoj záujem o štúdium potvrdili tlačivom „záväzné potvrdenie o nástupe“ ktoré následne doručia (poštou alebo osobne s originál podpismi – nie cez EduPage ani email) na adresu SOŠ dopravnej, Rosinská 3126/2, Žilina do 22.05.2024.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, môžu využiť tlačivo pre odvolanie sa, ktoré je nutné taktiež doručiť do 5 dní od prevzatia rozhodnutia o neprijatí do sídla SOŠ dopravnej, Rosinská 3126/2, Žilina (poštou alebo osobne s originál podpismi – nie cez EduPage ani email).

Poradie uchádzačov sa bude posúvať na základe dvojitých zápisov alebo výberu inej školy. Preto je nutné poslať vyplnené odvolanie, aby mohol byť uchádzač, ktorý je pod čiarou, prijatý v autoremedúre.

Postup pre prijatých uchádzačov

  1. 1. Vyplníte tlačivo s názvom Záväzné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na štúdium“. 
  2. 2. Ak ste prijatí súčasne na dva odbory, vypisujete toto tlačivo jedenkrát a to len pre odbor, do ktorého ste sa rozhodli nastúpiť na štúdium (najneskôr do 22.05.2024).
  3. 3. Zápis je nutné vykonať osobne na  sekretariáte školy, je nutné, aby tlačivo bolo podpísané oboma zákonnými zástupcami, pokiaľ nebolo predložené čestné vyhlásenie, že zákonný zástupca je len jeden.
  4. 4. Pri doručení záväzného potvrdenia o nastúpení bude rozhodnutie o prijatí odoslané do 5 dní od prevzatia potvrdenia.
  5. 5. V prípade rovnosti bodov sa bude postupovať v súlade s kritériami pre prijímacie konanie.

V prípade nejasností, môžete kontaktovať tel. číslo

0918 661 459

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025