Výsledky prijímacieho konania 2023/24

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí, aby svoj záujem o štúdium potvrdili tlačivom „záväzné potvrdenie o nástupe“ ktoré následne doručia na adresu SOŠ dopravnej, Rosinská 3126/2, Žilina do 24.05.2023.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, môžu využiť tlačivo pre odvolanie sa, ktoré je nutné taktiež doručiť do 5 dní od prevzatia rozhodnutia o neprijatí do sídla SOŠ dopravnej, Rosinská 3126/2, Žilina. (poštou alebo osobne)

Poradie uchádzačov sa bude určite posúvať na základe dvojitých zápisov alebo výberu inej školy. Preto je nutné poslať vyplnené odvolanie, aby mohol byť uchádzač, ktorý je pod čiarou, prijatý v autoremedúre.

Postup pre prijatých uchádzačov

  1. Vyplníte tlačivo s názvom Záväzné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na štúdium“. 
  2. Ak ste prijatí súčasne na dva odbory, vypisujete toto tlačivo jedenkrát a to len pre odbor, do ktorého ste sa rozhodli nastúpiť na štúdium (najneskôr do 24.05.2023).
  3. Zápis je nutné vykonať osobne na  sekretariáte školy, je nutné, aby tlačivo bolo podpísané oboma zákonnými zástupcami, pokiaľ nebolo predložené čestné vyhlásenie, že zákonný zástupca je len jeden.

V prípade nejasností, môžete kontaktovať tel. číslo

0918 661 459

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024

Stĺpce vo výsledkoch
Body ( body ZŠ + body SJL + body MAT)
počet bodov ktoré žiak získal na základe prijímacieho konania