Odborná exkurzia – Vodné dielo Žilina

Dňa 24.05.2023 žiaci II.CP, následne 26.05.2023 žiaci I.CP triedy sa zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na prehliadku Vodného diela Žilina.

Už vyše šesťdesiat rokov sa so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba spája viac ako 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenska. Vodohospodárska výstavba, š. p. zabezpečuje na svojich vodných elektrárňach a malých vodných elektrárňach výrobu čistej zelenej elektriny len z obnoviteľných zdrojov a zabezpečuje protipovodňovú ochranu. Meno podniku je však späté najmä s jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe – Vodným dielom Gabčíkovo. Nemalý význam má však aj Vodné dielo Žilina.

Vodné dielo Žilina sa nachádza na rieke Váh, na okraji mesta Žilina. Hlavným účelom Vodného diela Žilina je využitie hydroenergetického potenciálu hornej časti rieky Váh na výrobu elektrickej energie. Okrem tohto hlavného účelu má vodné dielo i rad ďalších priaznivých prínosov pre mesto i región. Patrí k nim najmä riešenie zosuvových území Dubňa, likvidácia neriadených skládok odpadných látok, podiel na likvidácii znečistených podzemných vôd pod priemyselnou častou mesta a ďalšie. Ochrana mesta Žiliny pred veľkými vodami je sprievodným účinkom nádrže Žilina a prehĺbeného koryta Váhu.

Vodné dielo Žilina disponuje dvoma generátormi elektrickej energie. Súčasťou vodného diela sú dve malé vodné elektrárne, ktoré slúžia predovšetkým na pokrytie jeho vlastnej spotreby. (zdroj  www.vvb.sk )

Po oboznámení sa s bezpečnosťou nasledovala veľmi zaujímavá úvodná prezentácia Vodného diela Žilina, následne sme sa presunuli do jeho vonkajších priestorov, kde sme boli oboznámení s čistením vodnej nádrže i zariadením, ktoré sa využíva pri čistení, a taktiež s dolným a horným prepúšťaním vody. Následne sme videli vnútorné priestory – turbíny, oboznámili sme sa s riadiacim strediskom – velínom, kde pracovníci vodného diela prostredníctvom počítačov sledujú jednotlivé údaje pre jeho činnosť. Študentov zaujal aj odborný výklad, počas ktorého kládli otázky.

Ing. Ľudmila Hrbáňová, Ing. Iveta Drahnová