Výzva na predkladanie ponúk č. 4: Zabezpečenie mrazených rýb, mrazenej hydiny a zeleniny pre ŠJ

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie mrazených rýb, mrazenej hydiny a zeleniny pre školskú jedáleň podľa Prílohy č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o potravinách , Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predpokladaná hodnota zákazky je 5 000,00 EUR bez DPH

Prílohy

Vyhodnotenie