Výzva: Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky pre školskú jedáleň

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky čerstvých pekárenských výrobkov podľa špecifikácie Príloha č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, so záväzkom predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle Zákona o potravinách a, Potravinového kódexu SR a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predpokladaná hodnota zákazky je: 1000,00 EUR bez DPH.

Rámcová dohoda o dodávke tovaru bude uzatvorená na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu ( vysúťaženého) v EUR s DPH v závislosti od toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

Prílohy

Vyhodnotenie