ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2021

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9 a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom nájmu je:

časť pozemku (tenisový kurt) o výmere 581 m2 nachádzajúci v areáli Strednej odbornej školy, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina na parcele KN-C č. 5589/47 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 900 m2 , zapísaná na liste vlastníctva č. 1954 pre katastrálne územie Žilina.