Výzva na predkladanie ponúk č. 2/2021

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky rastlinných a živočíšnych tukov a olejov na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle Zákona o potravinách a Potravinového kódexu SR a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predpokladaná hodnota zákazky je  1 250,00  EUR bez DPH.

Prílohy

Vyhodnotenie