Výzva: Opakovaná zákazka, Inštruktori pre autoškolu

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 60000,00 € bez DPH

Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Spôsob predkladania ponúk

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/vyzva/c6v7KYc968m9-I8JSy1k-d0

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.


Prílohy

Vyhodnotenie