Výzva: Predloženie cenovej ponuky – Nákup 20ks notebookov

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 10100,00 € bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.10.2020 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqKmmgsPgMqo5WWcQxZyMgI
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.