Výzva: IKT zariadenia

VÝZVA na predkladanie ponúk zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

Predmetom obstarávania je nákup IKT zariadenia na podporu kvalitnej výučby – zo schváleného projektu – Prepojenie teórie s praxou – kvalitné vzdelávanie, ITMS2014+ kód: 312011ABU4. Opis predmetu zákazky- špecifikácia a obrázková dokumentácia je v Prílohe č. 1, ktorá je súčasťou výzvy. Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok.

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 6 300,00 EUR bez DPH

Prílohy


Vyhodnotenie