Výzva: Nákup zdvíhacej plošiny

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bez elektronickej aukcie.

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 15750,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie realizácie: september- október/2020
Lehota na predkladanie ponúk: do 21.8.2020 do 12:00