Výzva: Zariadenie študentských izieb na ŠI

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 18 916,66 € bez DPH

Predmetom zákazky je výroba a dodanie dreveného nábytku na zariadenie izieb školského internátu. Požaduje sa nový, nepoužívaný, zmontovaný nábytok, ktorý zodpovedá vizualizácii a popisu v Prílohe č.1.
Uchádzač môže predložiť ponuku v toleráncií + – 10 % od rozemerov uvedených v prílohe – špecifikácia.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.

Kontaktné údaje:
Meno: Mgr. Mária Hubočanová
Telefonický kontakt : 0905 586 370
Emailový kontakt : maria.hubocanova@sosdza.sk