Výzva: Podpora rozvoja športu na rok 2018, dodanie tovaru/služby

V Ý Z V A
na predkladanie ponúk

zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

 1. Verejný obstarávateľ : Stredná odborná škola dopravná
  Poštová adresa:                Rosinská cesta 2                 
  Mesto:                               Žilina                        
  PSČ:                                  010 08                                  
  IČO:                                  00651117                                         
  Kontaktná osoba:            Ing. Mária Vítová, PhD., riaditeľka školy
  Poverená osoba:              Mgr. Mária Hubočanová, vedúci pracovník HÚ
  Tel. č:                                0905 586 370
  e-mail:                               maria.hubocanova@sosdza.sk                                         

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.sosdza.sk

Adresa zverejnenia:        www.sport.vlada.gov.sk
Zriaďovateľ:                    Žilinský samosprávny kraj
Sídlo:                                 Komenského 48, 011 09 Žilina
Predsedníčka:                  Ing. Erika Jurínová

 1. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
 • § 7 ods. 1 písm. a) zákona
 1. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

 1. Názov zákazky

Podpora rozvoja športu na rok 2 018 z podporného projektu ÚV č.9007 .

 1. Druh zákazky

     Zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby

 1. Hlavné miesto dodania

     Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina.

 1. Výsledok verejného obstarávania

     Objednávka tovaru.

 1. Stručný opis zákazky

Predmetom obstarávania je nákup športovej výbavy pre mládež z programu poskytovateľa Úradu vlády s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2 018 projekt číslo 9007. Opis predmetu zákazky a obrázková dokumentácia je v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou výzvy.

 1. Obhliadka miesta:

Obhliadka nie je potrebná.

 1. Hlavný predmet zákazky:

CPV : 37411230 -3 – florbalové hokejky, 37452120 – 8 – bedmintonové rakety, 37452110 – 5 – bedmintonové košíky, 37442500 -8 medicimbal, 42123000 -7 – kompresor, 37461520 – 8 – stolnotenisové rakety, 37452210 – 6- basketbalové koše, 30192200 – 3 – meracie pásmo….

 1. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:

1753,33 EUR bez DPH

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

 1. Termín plnenia

Do 20.11.2018

 1. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
 • Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe doručenia tovaru na miesto objednávateľa na základe potvrdenia dodacieho listu odberateľom , ktorý bude súčasťou faktúry, prípadne preberacieho protokolu.
 • Splatnosť faktúry je 14 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
 • Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
 1. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade úspešnosti uzavrie objednávka

       Nevyžadujú sa.

 1. Podmienky účasti

16.1 Osobné postavenie

16.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

 1. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO  – doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky alebo
 2. zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO,
  a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 16.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.

16.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

16.1.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname  hospodárskych subjektov vykonaný  podľa  predpisov  účinných 
do  17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.

16.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

16.1.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (predloženie ponuky v listinnej podobe) alebo ako sken týchto dokladov (predloženie ponuky v elektronickej podobe) spolu s predložením ponuky.

16.1.6 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 16.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO,  nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

 Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

       Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

16.2 Finančné a ekonomické postavenie – § 33 ZoVO

Nevyžaduje sa.

 16.3. Technická a odborná spôsobilosť

Nevyžaduje sa.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

       Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

       Uchádzač musí predložiť prílohu č.2 tejto výzvy Štruktúrovaný rozpočet podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

 1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

       Neprideľuje sa

 1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom

       15.11.2018 o 10:00 hod.

 1. Spôsob a miesto na predloženie ponúk

       Ponuky je možné predkladať v elektronickej podobe alebo písomne.

20.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:

Ponuka je doručená na adresu:  maria.hubocanova@sosdza.sk

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: Podpora rozvoja športu na rok 2 018 z podporného projektu ÚV č.9007 “. 

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný
pred vyhotovením objednávky doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 21.1.

20.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:

Stredná odborná škola dopravná, sekretariát, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – Podpora rozvoja športu na rok 2 018 z podporného projektu č.9007 “.

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom 21.1 tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty v súlade s bodmi  21.2 tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk
na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

20.Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné:

 • Doklady/dokumenty v súlade s bodom 16.1.1 tejto výzvy.
 • Štruktúrovaný rozpočet (Príloha č. 2) . Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.
 1. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku

 1. Ďalšie informácie

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Mgr. Mária Hubočanová, vedúci pracovník HÚ, tel.č: 0905 586 370

Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod. a to vrátane podateľne na sekretariáte riaditeľa.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

 1. Informácia o vyhodnotení ponúk

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.        

 1. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
  11.2018

 

 1. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa

05.11.2018

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

V Žiline, 02.11.2018
Vyhotovil: Mgr. Mária Hubočanová
Štatutár organizácie: Ing. Mária Vítová, PhD.


Vyhodnotenie