11. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

OSJL je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl.

Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

O to sa snažili 27. 11. 2018 aj naši študenti 1.-4. ročníka študijných odborov.

Súťažili v dvoch kategóriách: A 3.-4. ročník a B 1.-2.ročník

Úlohy boli rozdelené do dvoch častí:

1.časť – práca s textom/ porozumenie, analýza/

             –písomná časť/tvorba vlastného textu/

2.časť– ústna/využitie prozodických vlastností reči, prednes naspamäť/

Školská komisia OSJL- Mgr. O. Černeková, Mgr. Z. Bučková, Mgr. Z. Majchráková, Mgr. M. Ujháziová dôsledne posúdila úlohy súťažiacich, na základe získaných bodov vyhodnotila najlepších študentov, ktorým boli udelené diplomy a vecné ceny.

A tu sú výsledky:

kategória A:/3.-4.ročník/

  1. miesto –  H. Bušková IV. BP
  2. miesto – S. Privarová IV. BP
  3. miesto – V. Marčišová IV.BP

kategória B:/1.-2. ročník/

  1. miesto –D. Šimák II. BM
  2. miesto –V. Vôstiková I. AP
  3. miesto – K. Koňušíková II. AP

Víťazom blahoželáme, ďakujeme aj ostatným zúčastneným študentom a veríme, že aj 12. ročník OSJL bude úspešný a prehĺbi  záujem o náš materinský jazyk.D. Šimák a H. Bušková postupujú do okresného kola OSJL.