Výzva na predkladanie ponúk: WiFi AP

Výzva na predkladanie ponúk zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

 1. Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola dopravná

Poštová adresa: Rosinská cesta 2
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
IČO: 00651117

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Hubočanová
tel. č: +421 905 586 370
e- mail: maria.hubocanova@sosdza.sk

Adresa hlavnej www. verejného obstarávateľa: https://www.sosdza.sk//

 1. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
 • 7 ods. 1 písm. a) zákona.
 1. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

 1. Názov zákazky

Zakúpenie WIFI AP

 1. Druh zákazky

Zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/.

 1. Hlavné miestododania

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

 1. Výsledok verejného obstarávania

Objednávka tovaru.

 1. Stručný opis zákazky

Opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe .

OBSAH OBJEDNÁVKY:

 1. UBNT UniFi AP Profi vnitřní AP MIMO 2,4/ 5GHz 3pack (4 kusy)
 2. D-Link DGS-1210-24P Smart PoE switch, 24x GbE PoE+, 4x RJ45/ SFP, PoE 193W (1 kus)
 3. Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC 305m/ box (1 kus)
 4. DATACOM Konektor RJ45 STP Cat5e 8p8c 100 ks, pro drát (1 balíček)

Obhliadka miesta:

Obhliadka je/nie je potrebná.

 1. Hlavný predmet zákazky:

Viď. príloha- zakúpenie Wifi AP

 1. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 2 334,00 EUR bez DPH

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

 1. Termín plnenia

Od 25.10.2018 podľa dohody dodávateľa a IT administrátora, p. Remenca.

 1. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
 • Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Cenu za predmet zákazky uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe dodacieho listu a preberacieho protokolu.
 • Splatnosť faktúry je 14 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
 • Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
 1. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade úspešnosti uzavrie rámcová dohoda

Nevyžadujú sa.

 1. Podmienky účasti

16.1Osobné postavenie

16.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

 1. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO – doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
 2. 1.2 Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

16.2 Finančné a ekonomické postavenie – § 33 ZoVO

Nevyžaduje sa.

16.3. Technická a odborná spôsobilosť

Nevyžaduje sa.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena za celý predmet zákazky do 2 800,00 EUR vrátane DPH. Uchádzač musí predložiť prílohu č. 1 tejto výzvy – s ponukou ceny za celý predmet zákazky s DPH. 

 1. Lehota na predkladanie ponúk

Do 25.10.

 1. Spôsob a miesto na predloženie ponúk

Ponuky je možné predkladať v elektronickej podobe 20.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: Ponuka je doručená na adresu: maria.hubocanova@sosdza.sk 
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Zakúpenie WIFI AP“.

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

 1. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné:

 • – predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO – doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
 • – navrhovanú sumu s DPH za celý predmet zákazky (položkovitý rozpočet bude následne vyžiadaný od najlepšieho dodávateľa na e- mail)
 1. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku

 1. Ďalšie informácie

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Mgr. Mária Hubočanová

Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

 1. Informácia o vyhodnotení ponúk

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

 1. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do 2 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 1. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
  október 2018
 1. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa

17.10.2018

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky