Školské kolo súťaže Zenit v strojárstve

Dňa   17.10.2018 sa konalo školské kolo súťaže Zenit v strojárstve.  20- teho ročníka  sa zúčastnili žiaci z odboru  autoopravár –karosár, lakovník a  mechanik.

Svoje sily si zmerali v dvoch častiach súťaže. Prvá časť, test,  preveril  teoretické vedomosti  zúčastnených.  Otázky testu zahŕňali  prehľad zo všetkých predmetov zameraných na strojárstvo. V druhej časti  súťaže vypracovali súťažiaci najskôr technologický postup   výroby  súčiastky podľa  dostupného výkresu. Následne túto súčiastku vyrobili tak, aby boli nielen dodržané rozmery predpísané výkresom, ale aby bola funkčná a na pohľad esteticky opracovaná.

Študenti s najvyšším počtom  bodov,  Peter Rosinec a Roman Janešík , postúpili do okresného kola.