Návšteva TIK Žilina

Dňa 5. 10. 2018 sa žiaci z triedy III. BP  študijný odbor dopravná akadémia v rámci predmetu cestovný ruch a doprava zúčastnili spolu s vyučujúcimi Ing. Janou Kostolnou a Mgr. Paulou Panákovou odbornej exkurzie v TIK Žilina.

Pracovníčka TIK zoznámila študentov s činnosťou TIK ako je poskytovanie bezplatných informácií o kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách, kultúrnych a športových podujatiach. TIK sprostredkúva sprievodcovské služby, prehliadky mesta a hlavne organizuje aktivity súvisiace s prezentáciou mesta a okolia na veľtrhoch cestovného ruchu. Žiaci sa zapájali do diskusie, zaujímali sa o  aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu. Na záver sme si prezreli Žilinu zo  46 metrov vysokej renesančnej zvonice, Burianovej veže, z ktorej sa pred nami odokryl  nádherný výhľad nielen na centrum mesta, ale aj na malebnú panorámu okolia Žiliny.