Prezentácia študijného programu na Žilinskej univerzite

Dňa 16.06.2017 sa žiaci III.BP triedy dopravnej akadémie, pod vedením Ing. Nogovej, zúčastnili prezentácie vybraného študijného programu na Žilinskej univerzite v Žiline. 

Univerzita na svojich 7 fakultách vzdeláva 9 000 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia.

V súvislosti so snahou o nadviazanie bližšej spolupráce a rozšírenia informovanosti bolo žiakom formou odbornej prezentácie na Žilinskej univerzite v Žiline v rámci Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov sprostredkované zameranie študijného programu  Poštové technológie a služby. Pozreli sme si  rôzne vytvorené praktické modely orientované na automatizáciu v rámci technológie RFID, ktoré sme mali aj odborné vysvetlené. Videli sme model vlaku riadený po železničnej infraštruktúre pomocou mobilu s príslušnou aplikáciou v mobile. Zaujímavosťou bol model technológie RFID, ktorý využíva Slovenská pošta, a.s. Mali sme možnosť vidieť prepojenie informatiky s praxou aj v súvislosti s pohybom roltajnerov ohľadom technológie RFID. Na konci bol vytvorený priestor pre žiakov na ich  zvedavé otázky a následné odpovede.

So zameraním daného študijného programu nás oboznámil a celou prezentáciou nás sprevádzal prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD. za čo mu týmto ďakujeme.

Prezentácia študijného programu bola pre nás veľkým prínosom. Možno už len zhodnotiť, že poskytla žiakom príležitosť overiť a doplniť si svoje poznatky získané školou s praktickými príkladmi a modelmi v rámci oblasti automatizácie.