Stretnutie s „Ľudovítom Štúrom“ v Martine

litmuzSamozrejme, nie reálne, ale prostredníctvom exkurzie – 20. 11. 2015. Študenti I.AM, II.AM a pedagogičky Mgr. O. Černeková a Mgr. Z. Majchráková navštívili Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martine. Sídli v historickej budove, ktorá bola dostavaná z grajciarových zbierok slovenského ľudu na podnet Matice slovenskej ako prvej celonárodnej inštitúcie Slovákov.
Príjemná a fundovaná lektorka múzea upriamila našu pozornosť na velikána, buditeľa našich slovenských národných dejín – Ľudovíta Štúra a jeho prívržencov – štúrovcov. Do družnej debaty sa zapojili aj naši žiaci, preukázali svoje vedomosti a poznatky nielen zo štúrovského obdobia, ale aj Veľkej Moravy, činnosti Matice slovenskej.
Okrem odborného výkladu sme si prezreli jednotlivé expozície, ktoré sú chronologicky rozdelené do deviatich častí.
Na prízemí, okrem Národnej dvorany, je prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej Moravy po barok a na poschodí novšia – od osvietenstva po slovenskú modernu 20. storočia.
Zaujali nás nielen vzácne staroslovienske texty, kódexy a cenné rukopisy, ale aj historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia.
Získané poznatky z exkurzie budeme naďalej rozvíjať na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky.
Nech sa napĺňa odkaz Ľ. Štúra: „Veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa.“

snm1