DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

IMG_1354Dňa 6. októbra 2015 sa konal v Dopravnej akadémii v Žiline Deň otvorených dverí.

Tento deň bol pre 150 návštevníkov plný zážitkov a bohatého programu. Po privítaní a príhovore riaditeľa školy Ing. Rudolfa Michalca a vedúceho Školských dielní na Košickej ceste 2 nasledoval kultúrny program. V ňom vystúpili Veronika Pokrývková z IV.DP ako mažoretka, Tomáš Belan z III.CP s hrou na harmonike, Veronika Zvaríková z III.DP s moderným tancom. Žiak Michal Gloviak z IV.AM popísal funkciu didaktických pomôcok zhotovených žiakmi v školských dielňach za účasti  majstrov odborného výcviku. Moderátorom DOD bol žiak Dominik Hulín z III.CP.

Po odovzdaní propagačných materiálov sa prítomní zúčastnili prehliadky učební, v ktorých sa vyučujú odborné, ale aj všeobecnovzdelávacie predmety. modernými učebnými metódami a najmodernejšou IKT technikou. Vyučujúci aj žiaci ochotne odpovedali deviatakom ZŠ na otázky, týkajúce sa študijných a učebných odborov.

Na autocvičisku pri autoškole DA zaujali ukážky Školy šmyku, ktoré upútali hlavne chlapcov. Jozef Piatka z IV.AP predvádzal situácie , ktoré môžu nastať pri riadení motorového vozidla na mokrej vozovke. Niektorí deviataci a ich rodičia využili možnosť odvozu do školských dielní na Košickej ceste2 ,kde ich majstri odborného výcviku oboznámili s učebnými odbormi a dielňami, ktoré svojím vybavením prevyšujú bežný štandard.

Pochvaly od prítomných na DOD nás tešia, ale zároveň zaväzujú.

12 IMG_1354 IMG_1361 IMG_1365 IMG_1368 IMG_1374 IMG_1382 IMG_1386