Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

doaza.edu.sk3Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity dňa 20.11.2013 uskutočnila Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili i žiaci našej školy z tried IV.CP – študijný odbor technika a prevádzka dopravy, I.AN a II.AN – študijný odbor strojárstvo.

Program Dňa otvorených dverí :

  1. Úvodná  prezentácia fakulty a študijných programov
  2. Prezentácia vybraných zástupcov potenciálnych zamestnávateľov absolventov ŽU
  3. Prehliadka vybraných laboratórií

Po prezentácii fakulty, v ktorej sa žiaci  oboznámili s formou, dĺžkou štúdia, akreditovanými študijnými programami pre akademický rok 2014/2015 nasledovalo predstavenie vybraných podnikov. Prezentácie sa zúčastnili zástupcovia firiem INA Kysuce, Volkswagen Martin a KIA Motors Slovakia. Zástupcovia firiem informovali žiakov o spolupráci medzi firmami a Žilinskou univerzitou a taktiež o pripravovaných študijných programoch.

Po získaných informáciách sme so žiakmi navštívili 20 vybraných technických laboratórií, kde si študenti  univerzity môžu prakticky overovať svoje nadobudnuté teoretické vedomosti.  Zaujímavosťou bolo pre nás navštíviť Katedru materiálového inžinierstva,  kde sme si v laboratóriu svetelnej mikroskopie  prezreli pripravované vzorky oceľových a liatinových materiálov. Na Katedre automatizácie výrobných systémov  nás zaujalo i laboratórium automatizácie technologických procesov a výrobných systémov.  Mali  sme možnosť vidieť činnosť robotov a manipulátorov v strojárskej výrobe a taktiež  CAD, CAM, CAD/CAM/CAE systémy , výrobu modelov, súčiastok pomocou 3D tlačiarní, meranie v strojárskej výrobe, paralelnú a servisnú diagnostiku motorových vozidiel, kontrolu brzdového systému koľajových vozidiel  a iné zaujímavosti.

Deň  otvorených dverí bol pre nás plný nových technických, teoretických i praktických poznatkov, ktoré  žiaci môžu uplatniť  po ukončení štúdia na našej škole.

doaza1.edu.sk1 doaza.edu.sk7 doaza.edu.sk6 doaza.edu.sk5 doaza.edu.sk4 doaza.edu.sk3 doaza.edu.sk2