Stretnutie výchovných poradcov

Ing. Rudolf Michalec, Milan Hrušla a Mgr. Anna MedviďováDňa 5. februára 2013 sa v jednej z najmodernejších tried v škole uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov ZŠ.  K profesionálnej prezentácii školy pomocou IKT prispela elektronická katedra, dataprojektor spolu s ineraktívnou tabuľou.

Riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec vo svojom príhovore podrobne informoval prítomných o postavení DA v rámci Žilinského kraja. Dopravná akadémia v Žiline patrí k najmodernejším stredným školám v rámci kraja, ale aj Slovenska. Svedčí o tom  získaný certifikát IES, zaradenie DA do programu celoživotného vzdelávania SAAIC v rámci prierezového programu „Organizovanie študijných návštev“. Od 1.januára 2013 sa škola stáva Centrom vzdelávania a odbornej prípravy pre automobilový priemysel.

Ing. Rudolf Michalec, Milan Hrušla a Mgr. Anna MedviďováCIMG2758 CIMG2759

Riaditeľ školy informoval výchovných poradcov o profile absolventov DA v  študijných ako aj  v učebných odboroch a ich širokom uplatnení sa na trhu práce. Tiež získané vedomosti môžu žiaci uplatniť v ďalšom štúdiu na vysokých školách technického zamerania. Výchovným poradcom boli poskytnuté propagačné materiály o škole, ktoré im pomôžu pri rozhovoroch so žiakmi 9. ročníkov ako aj pri  ich stretnutiach s ich rodičmi. Upomienkové darčeky s logom školy im zase budú  pripomínať príjemné a užitočné chvíle strávené v priestoroch školy.

DSCF2720 DSCF2726 DSCF2722

Výchovní poradcovia mali možnosť navštíviť aj Stredisko odbornej praxe na Košickej 2 v Žiline, kde im hlavný majster Milan Hruška prehliadku odborných učební a dielní. Veríme, že toto spoločné  stretnutie prinesie  úspešnú spoluprácu so základnými školami a výchovní poradcovia sa stanú tými najlepšími sprostredkovateľmi informácii o  ponuke  študijných a učebných odborov v Dopravnej akadémii v Žiline.

Týmito slovami sa s prítomnými   rozlúčila Mgr. Anna Medviďová a poďakovala im, že prijali pozvanie.