Výzva: Rôzne potravinárske výrobky pre školskú jedáleň

Predmetom zákazky je zabezpečenie rôznych potravinárskych výrobkov podľa Prílohy č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o potravinách , Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predpokladaná hodnota zákazky je  12 126,00 EUR bez DPH. Cena je stanovená na základe dodacích listov a faktúr za predchádzajúce obdobie kalendárneho roka a na základe prieskumu web stránok ( ceny v e-shopoch). PHZ zohľadňuje 8% mieru inflácie za 1.a 2. mesiac r.2022. V PHZ je započítaná aj prognóza rastu cien tovarov na trhu vo výške 20 %.


Prílohy