Čo môže pomôcť pri utvrdzovaní vedomostí?

Jednou  z možných metód utvrdzovania vedomostí žiakov je určite aj realizácia exkurzií. Keďže problematika dopravy je pomerne náročná, niekedy možno pre žiakov aj nezáživná, v spolupráci s Oblastným riaditeľstvom ŽSR v Žiline sme zorganizovali pre žiakov I.AP (študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy) dňa 13. 03. 2024 odbornú exkurziu.

Odborná exkurzia bola zameraná na problematiku zabezpečenia dopravnej prevádzky v železničnej doprave. Exkurzia sa začala v žst. Varín, kde dopravná námestníčka – Ing. Alena Gabajová  svojím odborným výkladom poskytla žiakom odborné informácie týkajúce sa technickej základne v žst. Varín. Žiaci mali možnosť reálne sa stretnúť s prvkami železničného spodku a  železničného zvršku, s funkciou a reálnym prestavovaním výhybiek, ako aj rôznym technickým vybavením železničnej stanice.  

Odborná exkurzia ďalej pokračovala v zriaďovacej žst. Teplička nad Váhom, kde technická námestníčka – Ing. Ľudmila Čerňanová priblížila žiakom prácu dispečerov, výpravcov a dozorcu prevádzky. Bolo fascinujúce sledovať sústredenosť a pocit obrovskej zodpovednosti pracovníkov pri príprave vlakovej cesty a pri všetkých činnostiach súvisiacich s bezpečnosťou  celej prevádzky  na traťovom úseku Žilina – Vrútky.

V mene našich žiakov ďakujeme všetkým spomínaným zamestnancom ŽSR.

 Ing. Eva Rezníčková