Deň otvorených dverí

Dňa 08. februára 2024 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, Strednú odbornú školu dopravnú, Rosinská 3126/ 2, Žilina navštívilo spolu 105 žiakov zo 43 základných škôl a 45 rodičov.

Pre deviatakov je veľmi ťažká a dôležitá správna voľba strednej školy a po jej absolvovaní  uplatnenie sa  na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Veľmi nás teší, že medzi hosťami boli prítomní aj rodičia, ktorí prejavovali značný záujem o študijné a učebné odbory ponúkané v školskom roku 2024/2025.

Po rozdaní propagačných materiálov a úvodných informáciách od Mgr. Anny Medviďovej naši žiaci z III.AP a III.BP triedy previedli prítomných hostí po škole. Ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch Ing. I. Drahnovej, Ing. M. Beňovskej, Ing E. Remetovej, Ing. J. Kostolnej, Ing. M. Gálffyovej a Ing. R. Pšaneckého  a na hodinách anglického jazyka u Mgr. P. Panákovej. Vyučujúci veľmi ochotne a kompetentne odpovedali na otázky rodičov a žiakov ohľadom študijných a učebných odborov. O duálnom vzdelávaní so Scania s.r.o. prítomných informoval Ing. Matej Kubiš, PhD. spolu so žiakom z II.BM – Andrejom Tavačom, ktorý asistoval pri trenažéroch. Deviataci sa mohli zapojiť aj do pripravených súťaží a kvízov za účasti našich žiakov.

Pri prezentácii školy pomocou IKT techniky žiačka Barbora Korbelová zo IV.AP triedy  prezentovala aj zahraničné pobyty  našich žiakov v rámci programu ERASMUS+. O štúdium na našej škole majú záujem žiaci aj mimo okresu Žilina, preto mnohí záujemcovia navštívili aj priestory školského internátu.  Pozreli si izby, ktoré slúžia na ubytovanie žiakov, klubovne na trávenie voľného času, kuchynku a aj priľahlé priestory, ktorými ich previedla Mgr. Mariana Winklerová.

Na prezentácii školy aj školského internátu v rámci DOD sa aktívne podieľali aj žiaci ubytovaní na internáte. Poďakovanie patrí aj žiakom II.AP za pekné fotky  a videá z DOD.  Po prehliadke školy sa záujemcovia o štúdium presunuli  do Školských dielní na Košickej ceste 2, Žilina, kde si pozreli praktickú časť výučby v moderných dielňach.

Veríme, že bohatý program  prispel k dôstojnej prezentácii našej školy. Všetkým zanieteným pedagógom a žiakom, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie. Poďakovania sme dostali aj zo strany rodičov. Veľmi si ho si ceníme a zároveň nás zaväzuje.

Mgr. Anna Medviďová